+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Polityka prywatno??ci

DobreMyjki.pl > Polityka prywatno??ci

Kubicz duo


Polityka prywatno??ci

 • Ochrona prywatno??ci

  • Dokonanie zakupów w sklepie internetowym DobreMyjki.pl wymaga podania informacji kontaktowych tj. telefon czy adres e-mail oraz informacji niezb?dnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesy??ki. Dane wprowadzone do formularza s? wykorzystywane przez firm? Maszyny Kranzle Pawe?? Kubicz wy???cznie do tych celów. B?dziemy zobowi?zani je??li wyra??? Pa??stwo zgod? na wykorzystanie adresu e-mail informowania o nowych produktach sklepu.Powierzone nam Pa??stwa dane osobowe s? przesy??ane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich ??rodków bezpiecze??stwa, spe??niaj?cych wymagania polskiego prawa.
 • Dane osobowe

  • 1. Sk??adaj?c zamówienie w sklepach internetowych nale???cych do Maszyny Kranzle Pawe?? Kubicz z siedzib? w Nowym Targu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 14, Klient wyra??a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w zwi?zku z realizacj? zamówie??. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo??liwia zrealizowanie zamówie??. Klient ponosi odpowiedzialno??? za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • 2. Dane osobowe s? chronione zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemo??liwiaj?cy dost?p do nich osób trzecich.
  • 3. Zgodne z ww. ustaw?, Klienci sklepu internetowego DobreMyjki.pl maj? prawo do wgl?du do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ???dania usuni?cia.

 

 • Polityka Cookies

  • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ??adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko??cowym U??ytkowanika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu Freshmind Sp. z o.o. z siedzib? pod adresem Okrzei 23/42, 03-715 Warszawa
  • Pliki cookies wykorzystywane s? w celu: dostosowania zawarto??ci stron internetowych Seriwsu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji koszystania ze stron internetowych, w szczególno??ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb. Tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu koszystaj? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszenie ich struktury i zawarto??ci. Utrzymanie sesji U??ytkownik Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie wpisywa? loginu i has??a. Wy??wietlania reklam.
  • W ramach Serisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "sta??e" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s? plikami tymczasowymi, któe przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy???czeniu oprogramowania (przegl?darki internetowej). "Sta??e" pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U??ytkownika.
  • W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plikó cookies: "niezb?dne" pliki cookies, umow??liwiaj?ce koszystanie z us??ug dost?pnych w ramach Serwisu np uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu. Pliki cookies s??u???ce do zapewnienia bezpiecze??stwa np wykorzystwane do wykrywania nadu??y? w zakresie uwierzytelniania Serwisu. "Wydajno??ciowe" pliki cookies, umo??liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu. "Funkcjonalne" pliki cookies, umo??liwiaj?ce "zapami?tanie" wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj? interfejsu U??ytkownika np w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp. "Reklamowe" pliki cookies, umo??liwiaj?ce dostarczenie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plikó cookies w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka??dym casie zmiany ustawie?? dotycz?cych plikó cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d?? informowa? o ka??dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
  • Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp??yn?? na niektóre funkcjonowanie dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliko cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog? by? równie?? przez wspó??pracuj?cyh z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

    

 

 

 

 

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone