+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedziałek - Piątek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Gwarancje i reklamacje

DobreMyjki.pl > Gwarancje i reklamacje

Kubicz duo


Gwaranceje i reklamacje

 • Reklamacje i uszkodzenia w trakcie transportu

  • Za szkody powstałe w transporcie winę ponosi firma przewozowa, dlatego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać protokół szkody. Zawsze sprawdzamy wysyłany towar, ale w przypadku stwierdzenia, iż towar jest wadliwy lub niekompletny prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym. W przypadku konieczności reklamowania zakupionego towaru prosimy o kontakt z naszym sklepem, który dołoży wszelkich starań aby maksymalnie usprawnić procedurę reklamacyjną. Obsługa Klienta jest dla nas najważniejsza i jesteśmy bardzo dumni z posiadania 100% zadowolonych Klientów.
 • Warunki udzielonej gwarancji

  • 1. Gwarantem jakości urządzenia jest firma Maszyny Kranzle Paweł Kubicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14.
  • 2. Firma Maszyny Kranzle ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
  • 3. Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania okresowych przeglądów technicznych urządzenia w firmie Maszyny Kranzle co pół roku lub co 250 roboczogodzin.
  • 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia.
  • 5. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
  • 6. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kranzle podlega zasadom eksploatacji określonymi przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez autoryzowany serwis w Polsce.
  • 7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, ma on prawo obciążyć użytkownika kosztami dojazdu.
  • 8. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy.
  • 9. Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć urządzenie niezwłocznie po wystąpieniu wady.
 • Odmowa przyjęcia reklamacji – Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:

  • 1. Stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
  • 2. Nie stosowania się do zaleceń instrukcji obsługi lub nalepek informacyjnych na urządzeniu.
  • 3. Dostarczenia urządzenia brudnego, bez tabliczki znamionowej lub bez osprzętu standardowego.
  • 4. Stwierdzenie przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu.
  • 5. Nieważnego dokumentu gwarancyjnego lub braku dowodu zakupu.
  • 6. Braku udokumentowanych przeglądów technicznych.
  • Zwrot towaru w uzasadnionych i skonsultowanych wcześniej przypadkach nie obejmuje kosztów transportu. Koszty wysyłki zarówno do jak i od klienta ponosi sam klient.
 • Gwarancją jakości nie są objęte wady:

  • 1. Części zamienne i wyposażenie, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają zużyciu przed upływem gwarancji: sprzęt, zawory (ciśnieniowe, ssawne, sterujące, zwrotne, bezpieczeństwa), uszczelniacze pompy (wodne i olejowe), o-ringi, tłoki, dysze paliwa, dysze strumieniowe.
  • 2. Wywołane pracą lub składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. dużej wilgotności, zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) lub zbyt wysokiej temperaturze.
  • 3. Spowodowane zanieczyszczeniem wody, paliwa, powietrza.
  • 4. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkowania lub pracą na nie właściwych przedłużaczach elektrycznych.
  • 5. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych wodą.
  • 6. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
  • 7. Spowodowane stosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o temperaturze wyższej niż wskazana w instrukcji obsługi.
  • 8. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
  • 9. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych lub wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
  • 10. Usterki powstałe w skutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem lub osprzętem.

 

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone