+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Myjki ci??nieniowe sklep internetowy

DobreMyjki.pl > Myjki ci??nieniowe sklep internetowy

Kubicz duo


Porady

KRANZLE

Marka Kranzle

Myjki wysokoci??nieniowe, odkurzacze przemys??owe i zamiatarki r?czne - to ??wiat Kranzle. Z??o??one w roku 1974 przedsi?biorstwo Kranzle rozwin???o si? do rangi ??wiatowego lidera w dziedzinie jako??ci produkcji tych urz?dze??. Od pocz?tku firma Kranzle przyk??ada??a wag? do najwy??szej jako??ci. Przyk??adem mo??e by? tutaj cho?by wyb??r specjalnego kutego mosi?dzu czy pow??oki ceramicznej dla t??oka pompy - szczytowa jako??? jest bezkompromisowo jasno sformu??owanym wymogiem rynkowym. Bazuj?c na takich warto??ciach jak jako???, elastyczno???, innowacyjno??? przedsi?biorstwo Kranzle jest nadal rozwijane i znajduje najlepsze rozwi?zania produktowe.

Produkty dla sektora motoryzacyjnego

Wymagania bran??y samochodowej stawiaj? bardzo wysokie standardy. Produkty Firmy Kranzle w doskona??y spos??b zapewniaj? i uzupe??niaj? jej wysokie wymagania. Czyste zaplecze zewn?trzne, warsztatowe i biurowe jest wizyt??wk? ka??dego salonu samochodowego. Dlatego firma Kranzle we wszystkich tych p??aszczyznach oferuje kompleksowe rozwi?zania. Po???czenie urz?dze?? do mycia gor?c? wod? Serii Therm wraz z wyposa??eniem dodatkowym (Round Cleaner) pozwala na szybkie i gruntowne usuni?cie uporczywych zabrudze??. Bogata oferta handlowa jest r??wnie?? skierowana dla stacji paliw oraz myjni samochodowych.

Zastosowanie dla pojazd??w transportowych i u??ytkowych

W przemy??le budowlanym oraz transportowym trudne do usuni?cia zabrudzenia to codzienno???. Dlatego szybkie i efektywne czyszczenie ma kluczowe znaczenie w ich utrzymaniu. Autobusy, betoniarki, ??adowarki, ??urawie oraz koparki wymagaj? wymagaj? skutecznych rozwi?za??. W zale??no??ci od potrzeb mamy mo??liwo??? dopasowania odpowiednich parametr??w pracy urz?dze??. W??a??ciwy stosunek ci??nienia do przep??ywu wody, idealne zastosowanie znajduj? tutaj urz?dzenia serii du??e quadro oraz therm. Do wyboru mamy myjki mobilne lub stacjonarne.

Produkty dla rolnictwa oraz hodowli zwierz?t

Czysto??? oraz higiena s? podstawowym wymogiem przy produkcji rolniczej i hodowlanej. Czyszczenie pomieszcze?? gospodarczych oraz produkcyjnych wymaga od urz?dze?? maksymalnych parametr??w. Du??e ci??nienie oraz wydatek wody to niezb?dne elementy przy tego typu zadaniach. Urz?dzenia nowej serii L, du??e urz?dzenia serii quadro oraz therm to idealne rozwi?zanie. Warto zwr??ci? r??wnie?? na myjki wykonane ze stali szlachetnej lub spalinowe serii B lub Profi-Jet.

Rozwi?zania do produkcji oraz dla przemys??u.

Zakres oraz wykorzystanie urz?dze?? podczas proces??w produkcji jest bardzo zr????nicowany. Podstawowymi warunkami zastosowania urz?dze?? jest niestandardowe ich wykonanie. Produkty wykonane ze stali szlachetnej oraz specjalne opony i w???e to wymogi konieczne. Parametry pracy oraz zakres zastosowa?? dopasowany jest do potrzeb Klienta. Firma Kranzle oferuje r??wnie?? szerok? gam? akcesori??w dodatkowych. Zestawy do piaskowania, w???e do czyszczenia rur, pianownice, to tylko niekt??re z oferowanych artyku????w, kt??re zwi?kszaj? zakres funkcjonalno??? urz?dze??.

Produkty dla s??u??b komunalnych

Codzienny zakres prac wykonywanych w sektorze us??ug komunalnych ca??kowicie eliminuj? maszyny oraz osprz?t do tych zada?? nieprzystosowanych. Urz?dzenia serii p????profesjonalnej oraz domowej ju?? na samym pocz?tku nie s? w stanie sprosta? narzuconym wymaganiom. Myjki wysokoci??nieniowe Kranzle swoj? bezkompromisow? jako??ci? wykonania s? idealnym rozwi?zaniem. Place budowy, zak??ady oczyszczania miasta czy prace sprz?taj?ce, to tylko niekt??re z wymienionych mo??liwo??ci zastosowa??. Urz?dzenia z silnikiem benzynowym serii B oraz Profi-Jet oferuj? ca??kowit? niezale??no??? w terenie.

Rozwi?zania dla domu i ogrodu

Inwestycja zakupu urz?dzenia profesjonalnego do zastosowa?? domowych, pozwoli na wieloletnie bezawaryjne u??ytkowanie urz?dzenia. Tarasy, podjazdy, murki, ogrodzenia z pomoc? urz?dze?? wysokoci??nieniowych, odsysaczy suchych i mokrych, w???y do przetykania kanalizacji, wszystko stanie si? b??yskawicznie czyste.

Kranzle innowacje rozwija z przekonania

W??asne badania i rozw??j stanowi? j?dro i zarazem motor nap?dowy strategii innowacyjnej Kranzle. Informacj? p??yn?ce od u??ytkownik??w ko??cowych do naszych regionalnych kierownik??w sprzeda??y, pozwalaj? inicjowa? bod??ce do nowych rozwi?za?? i ulepsze?? produkt??w. dzi?ki du??ej skali zaanga??owania produkcyjnego firma Kranzle jest w stanie przeprowadza? w trakcie procesu rozwojowego analizy odpowiadaj?ce praktyce i przeprowadza? testy, kt??re decyduj? o p????niejszej wydajno??ci i odpowiednim funkcjonowaniu urz?dze??.

Zalety

- wysokiej jako??ci materia??y i obr??bka - innowacyjne wzornictwo - przyjazna dla u??ytkownika obs??uga - zu??ycie uwzgl?dniaj?ce wymogi ??rodowiska - niezawodne dzia??anie

Firma

Przedsi?biorstwo Kranzle prowadzone jest przez wsp??lnik??w Josefa Kranzle i jego syna Ludwiga Kranzle. Kadra kierownicza w Illertissen wspomagana jest przez mgr in??. Rainera Bolkarta i mgr in?? Manfreda Bauera. Filia w Bielefeld odpowiada za dystrybucj? i marketing produkt??w firmy Kranzle na rynki ca??ego ??wiata. P??aska hierarchiczno???, szybkie ??cie??ki decyzyjne i stabilna baza ekonomiczna s? jedn? z tajemnic sukcesu marki Kranzle. Filozofia przedsi?biorstwa odznacza sie jako??ci?, wszechstronno??ci? i innowacyjno??ci?.

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone