+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Zasady zakup??w

DobreMyjki.pl > Zasady zakup??w

Kubicz duo


Pomoc w zamówieniu

 • W jaki sposób mog? z??o??y? zamówienie?

  • On-line
   Zamówienie na wybrane przez siebie produkty mo??ecie Pa??stwo z??o??y? poprzez dodanie go do koszyka i wype??nienie dost?pnego po wej??ciu na koszyk formularza. Po otrzymaniu zamówienia rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesy??amy e-mail zawieraj?cy powierdzenie o przyj?ciu do realizacji wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do wykonania p??atno??ci i dostawy. Tu prosimy o sprawdzenie poprawno??ci wpisanych danych i w razie b???du o jak najszybsze poinformowanie nas o tym. Po zaksi?gowaniu wp??aty towar pakujemy i wysy??amy. W przypadku braku dope??nienia wszystkich formalno??ci do 5 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.
   Strefa Klienta jest zaprojektowana tak, aby w prosty i intuicyjny sposób przeprowadzi? Pa??stwa przez proces sk??adania zamówienia. W formularzu zamówieniowym oprócz pola przeznaczonego do wpisania danych teleadresowych, znajduje si? równie?? pole UWAGI, za pomoc? którego mo??ecie nam Pa??stwo przekaza? niestandardowe informacje tj. sposób pakowania czy inny adres wysy??ki.
  • Telefon / E-mail
   Zamówienie mo??ecie Pa??stwo z??o??y? równie?? telefonicznie dzwoni?c pod numer stacjonarny (18) 54-17-452 lub komórkowy 519-140-766, za pomoc? poczty elektronicznej na adres sklep@dobremyjki.pl wpisuj?c w temacie ZAMÓWIENIE.
 • W jaki sposób zostan? poinformowany o stanie realizacji z??o??onego zamówienia?

  • Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie o przyj?ciu zamówienia do realizacji. Dok??adny termin dostawy jest przekazywany w kolejnym powiadomieniu mailowym, b?d?? w przypadku braku adresu e-mail, telefonicznie przez pracownika sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane s? 7 dni w tygodniu, a ich realizacja trwa od poniedzia??ku do pi?tku w godzinach 8-17 (z wyj?tkiem dni wolnych od pracy) oraz w soboty w godzinach 9-14.
 • Jaka jest jako??? oferowanych urz?dze???

  • Wszystkie produkty sprzedawane przez nasz sklep s? produktami pe??nowarto??ciowymi, które pochodz? bezpo??rednio od producentów i posiadaj? ich pe??n? gwarancj?.
 • Jaka jest dost?pno??? oferowanych produktów?

  • Zdecydowana wi?kszo??? przedstawionych produktów jest dost?pna w ci?gu 24h. Jest to czas jaki potrzebujemy na przygotowanie i dostarczenie przesy??ki. W niektórych przypadkach czas realizacji mo??e wynie??? 48h lub nawet kilka dni roboczych. Informacje o dost?pno??ci produków s? podane w opisie produktów.

 

P??atno??ci i dowód zakupu

 • Z jakich form p??atno??ci mo??na skorzysta? zamawiaj?c towar w sklepie internetowym?

  • Przelew bankowy (przedp??ata)
   W przypadku p??atno??ci przelewem, czas realizacji zamówienia wyd??u??a si? o 1 dzie?? roboczy i wynika z bankowych procedur ksi?gowania. W takim przypadku musimy zaczeka? na potwierdzenie realizacji transakcji. Przes??anie do nas zeskanowanego lub wygenerowanego automatycznie dowodu wp??aty znacznie przyspiesza czas realizacji zamówienia.

   Numer konta PKO BP 56 1020 3466 0000 9302 0002 7615

   Firma Handlowo Us??ugowa KUBICZ s.c
  • Pawe?? Kubicz, Marta Kubicz
   Ul. Gen. W??. Sikorskiego 14
   34-400 Nowy Targ

   Przy odbiorze (za pobraniem)
   P??atno??? nast?puje przy odbiorze przesy??ki a gotówk? przekazujecie Pa??stwo dostarczaj?cemu przesy??k?, kurierowi firmy spedycyjnej.
 • Czy wystawiacie faktur? VAT za zakupiony towar?

  • Na wszystkie zakupione towary wystawiamy paragon lub faktur? VAT.
 • Co zrobi? je??li po z??o??eniu zamówienie stwierdz?, ??e poda??em b???dne dane do wysy??ki lub faktury?

  • Istnieje mo??liwo??? zmiany danych adresowych oraz danych do faktury Vat. Aby zmieni? dane nale??y skorzysta? ze Strefy Klienta, gdzie mo??na dokona? zmiany danych. Wa??ne, aby poinformowa? nas o tym przez kontakt telefoniczny z naszym sklepem.
 • Kiedy i jak otrzymam paragon lub faktur? VAT?

  • Dowód zakupu, czyli paragon lub faktura VAT, s? do???czane do przesy??ki. Na ??yczenie Klienta mo??emy wygenerowa? e-faktur?, która jest wysy??ana drog? elektroniczn?. Zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesy??ania faktur w formie elektronicznej, a tak??e przechowywania oraz udost?pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporz?dzenia Ministra Finansów jw., faktury mog? by? przesy??ane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupuj?cy wyra??a zgod? podczas sk??adania formularza zamówienia.
 • Ceny produktów

  • Wszystkie ceny znajduj?ce si? w cenniku na stronie internetowej s? cenami aktualnymi!

 

Dostawa

 • Jaki jest koszt dostawy?

  • Koszty dostawy jest zale??ny od wagi/wymiarów paczki, czyli od zamówionego towaru. Zwykle waha si? od 17 z?? do 25 z??. Wiele z naszych produktów ma w opisie informacj?, ??e dostawa jest gratis.
 • W jaki sposób jest pakowany towar?

  • Wszystkie produkty s? starannie pakowane w kartony i odpowiednio zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniom w czasie transportu.
 • Kiedy mog? spodziewa? si? odbioru przesy??ki?

  • Firma kurierska dostarcza przesy??ki w godzinach 10 - 17. Niestety nie mo??emy okre??li? dok??adnej godziny dor?czenia przesy??ki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy potrzebny jest kontakt z firm? kuriersk? w dniu dostawy.
 • Czy mo??liwy jest osobisty odbiór towaru?

  • Tak, w siedzibie naszej firmy w Nowym Targu przy ul. Gen. W. Sikorskiego 14.
 • Co mog? zrobi? je??li otrzymam towar niezgodny z zamówieniem?

  • Je??li po otrzymaniu przesy??ki stwierdzono jakiekolwiek rozbie??no??ci z zamówieniem prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. W takim przypadku, klient ma prawo odmówi? przyj?cia towaru. Koszt zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem pokrywa nasz sklep.
 • Sprawdzenie zawarto??ci przesy??ki

  • Przed dokonaniem zap??aty prosimy, aby sprawdzili Pa??stwo zgodno??? zamówienia z dostarczonymi urz?dzeniami i akcesoriami. W przypadku stwierdzenia, i?? otrzymany towar posiada braki, albo te?? zosta?? mechanicznie uszkodzony, prosimy za???da? od kuriera spisania protoko??u szkodowego oraz pozostawienia Pa??stwu jego kopii (wa??ne, ??eby nast?pi??o to w dniu dostawy), oraz o niezw??oczne poinformowanie sklepu DobreMyjki.pl w celu jak najszybszego rozwi?zania problemu. W przypadku trudno??ci ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protoko??u szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezw??oczne przekazanie tej informacji konsultantowi prowadz?cemu zamówienie.
 • Jaka firma kurierska dostarcza zamówiony towar?

  • Zamówiony towar dostarcza firmy kurierska DPD. Informacj? o tym, która z tych firm, przekazujemy w wys??anym e-mailem powiadomieniu lub telefonicznie.
 • Co mog? zrobi?, gdy kurier nie zastanie mnie pod wskazanym adresem?

  • W takim przypadku kurier zostawia AWIZO. Nast?pnego dnia, po nieudanej próbie dor?czenia, klient ma mo??liwo??? odbioru towaru osobi??cie w najbli??szej siedzibie firmy kurierskiej. W przypadku nieodebrania towaru, kolejnego dnia kurier podejmie przesy??k? w celu ponownej próby dor?czenia.
 • Czy mo??liwe jest dostarczenie przesy??ki pod inny adres?

  • Tak, jest to mo??liwe. W formularzu zamówienia nale??y wpisa? dane do wysy??ki, czyli poda? adres, pod który ma by? dostarczony towar.
 • W jakim terminie otrzymam zamówiony towar?

  • Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 48h. W przypadku sprowadzania towaru od producenta lub z zagranicy, czas realizacji wyd??u??a si?. W takiej sytuacji informujemy klienta drog? elektroniczn? lub telefonicznie. Je??eli towar jest niedost?pny, to w ci?gu 24h od momentu z??o??enia zamówienia, informujemy o jego braku i przedstawiamy ofert?, która spe??ni oczekiwania klienta.
 • Czy mo??na ustali? dzie?? i godzin? dostawy towaru?

  • W celu sprecyzowania godziny odbioru mo??na skontaktowa? si? z lokalnym oddzia??em firmy przewozowej. Nr listu przewozowego oraz telefon do firmy kurierskiej znajduj? si? w wys??anym e-mailem powiadomieniu, b?d?? przekazane s? telefonicznie przez konsultanta sklepu.
 • Czy mo??na zwróci? lub zamieni? zakupiony towar?

  • Klient ma prawo zwróci? zakupiony towar w naszym sklepie bez podania przyczyny w ci?gu 10 dni od daty otrzymania przesy??ki, zgodnie z prawem "Odst?pienie od umowy zgodnie z art. 556-576 k.c., ustawy z 22 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzeda??y konsumenckiej oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów". Klient powinien odes??a? towar nale??ycie zapakowany, nieu??ywany (nie nosz?cy jakichkolwiek ??ladów u??ywania) w terminie 10 dni od jego otrzymania na koszt w??asny wraz z orygina??em dowodu zakupu. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dost?pno??ci? produktu w naszym sklepie. Przy zwrocie towaru nasz sklep zobowi?zuje si? po otrzymaniu zwróconego towaru, przela? kwot? na konto klienta, pomniejszon? o koszty przesy??ki. Zwrot ??rodków pieni???nych nast?pi w ci?gu 14 dni od otrzymania stosownego o??wiadczenia o odst?pieniu od umowy. W przypadku firm, które w my??l powy??szej ustawy nie s? Konsumentami zwrotów nie przyjmujemy.
  • UWAGA!!! Je??eli chcesz zwróci? lub wymieni? towar skontaktuj si? najpierw z nami. NIE ODBIERAMY PACZEK POBRANIOWYCH. Wszelkie zwroty dokonywane s?  przelewem po uprzednim sprawdzeniu towaru.

 

Gwaranceje i reklamacje

 • Reklamacje i uszkodzenia w trakcie transportu

  • Za szkody powsta??e w transporcie win? ponosi firma przewozowa, dlatego w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nale??y spisa? protokó?? szkody. Zawsze sprawdzamy wysy??any towar, ale w przypadku stwierdzenia, i?? towar jest wadliwy lub niekompletny prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o tym. W przypadku konieczno??ci reklamowania zakupionego towaru prosimy o kontakt z naszym sklepem, który do??o??y wszelkich stara?? aby maksymalnie usprawni? procedur? reklamacyjn?. Obs??uga Klienta jest dla nas najwa??niejsza i jeste??my bardzo dumni z posiadania 100% zadowolonych Klientów.
 • Warunki udzielonej gwarancji

  • 1. Gwarantem jako??ci urz?dzenia jest firma Maszyny Kranzle Pawe?? Kubicz, 34-400 Nowy Targ, ul. Gen. W??. Sikorskiego 14.
  • 2. Firma Maszyny Kranzle ponosi odpowiedzialno??? za wady fizyczne (materia??owe b?d?? produkcyjne) tkwi?ce w urz?dzeniu w okresie 24 miesi?cy od daty jego sprzeda??y, pod warunkiem wykonywania przegl?dów okresowych.
  • 3. U??ytkownik zobowi?zuje si? do dokonywania okresowych przegl?dów technicznych urz?dzenia w firmie Maszyny Kranzle.
  • 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostan? usuni?te najpó??niej w ci?gu 30 dni, licz?c od daty dostarczenia urz?dzenia.
  • 5. Reklamowane urz?dzenie winno by? dostarczone z kompletnym wyposa??eniem standardowym, czyste, z czyteln? tabliczk? znamionow? i nadrukami.
  • 6. Silnik spalinowy b?d?cy podzespo??em urz?dzenia marki Kranzle podlega zasadom eksploatacji okre??lonymi przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej ??wiadczonej przez autoryzowany serwis w Polsce.
  • 7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, ma on prawo obci???y? u??ytkownika kosztami dojazdu.
  • 8. Dokument gwarancyjny jest wa??ny je??li posiada prawid??owo wype??nione wpisy dotycz?ce sprzedanego urz?dzenia (bez skre??le?? i poprawek) i piecz?? sprzedawcy.
  • 9. U??ytkownik zobowi?zany jest dostarczy? urz?dzenie niezw??ocznie po wyst?pieniu wady.
 • Odmowa przyj?cia reklamacji – Gwarant odmawia przyj?cia reklamacji w przypadku:

  • 1. Stwierdzenia u??ytkowania urz?dzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
  • 2. Nie stosowania si? do zalece?? instrukcji obs??ugi lub nalepek informacyjnych na urz?dzeniu.
  • 3. Dostarczenia urz?dzenia brudnego, bez tabliczki znamionowej lub bez osprz?tu standardowego.
  • 4. Stwierdzenie przyczyny usterki innej ni?? wada materia??owa b?d?? produkcyjna tkwi?ca w urz?dzeniu.
  • 5. Niewa??nego dokumentu gwarancyjnego lub braku dowodu zakupu.
  • 6. Braku udokumentowanych przegl?dów technicznych.
  • Zwrot towaru w uzasadnionych i skonsultowanych wcze??niej przypadkach nie obejmuje kosztów transportu. Koszty wysy??ki zarówno do jak i od klienta ponosi sam klient.
 • Gwarancj? jako??ci nie s? obj?te wady:

  • 1. Cz???ci zamienne i wyposa??enie, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegaj? zu??yciu przed up??ywem gwarancji: sprz?t, zawory (ci??nieniowe, ssawne, steruj?ce, zwrotne, bezpiecze??stwa), uszczelniacze pompy (wodne i olejowe), o-ringi, t??oki, dysze paliwa, dysze strumieniowe.
  • 2. Wywo??ane prac? lub sk??adowaniem urz?dzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. du??ej wilgotno??ci, zapyleniu, zbyt niskiej (mróz) lub zbyt wysokiej temperaturze.
  • 3. Spowodowane zanieczyszczeniem wody, paliwa, powietrza.
  • 4. Spowodowane wadliw? instalacj? elektryczn? u??ytkowania lub prac? na nie w??a??ciwych przed??u??aczach elektrycznych.
  • 5. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespo??ów elektrycznych wod?.
  • 6. Powsta??e wskutek stosowania innych ??rodków chemicznych ni?? zalecane dla danego typu urz?dzenia, nie stosowanie si? do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze ??rodków chemicznych.
  • 7. Spowodowane stosowaniem niew??a??ciwego paliwa, zasysania cieczy ??atwopalnych, zaburzeniem ch??odzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niew??a??ciwych bezpieczników, zasilaniem urz?dzenia wod? o temperaturze wy??szej ni?? wskazana w instrukcji obs??ugi.
  • 8. Uszkodzenia wynik??e z zaniechania przez U??ytkownika czynno??ci konserwacyjnych i obs??ugowych przewidzianych w instrukcji obs??ugi i dokumentach towarzysz?cych.
  • 9. Uszkodzenia wynik??e ze stosowania nieoryginalnych, niew??a??ciwych dla danego modelu cz???ci zamiennych lub wyposa??enia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupowa??nione.
  • 10. Usterki powsta??e w skutek kontynuowania pracy niesprawnym urz?dzeniem lub osprz?tem.

 

Polityka prywatno??ci

 • Ochrona prywatno??ci

  • Dokonanie zakupów w sklepie internetowym DobreMyjki.pl wymaga podania informacji kontaktowych tj. telefon czy adres e-mail oraz informacji niezb?dnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesy??ki. Dane wprowadzone do formularza s? wykorzystywane przez firm? Maszyny Kranzle Pawe?? Kubicz wy???cznie do tych celów. B?dziemy zobowi?zani je??li wyra??? Pa??stwo zgod? na wykorzystanie adresu e-mail informowania o nowych produktach sklepu.Powierzone nam Pa??stwa dane osobowe s? przesy??ane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich ??rodków bezpiecze??stwa, spe??niaj?cych wymagania polskiego prawa.
 • Dane osobowe

  • 1. Sk??adaj?c zamówienie w sklepach internetowych nale???cych do Maszyny Kranzle Pawe?? Kubicz z siedzib? w Nowym Targu przy ulicy Gen. W. Sikorskiego 14, Klient wyra??a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w zwi?zku z realizacj? zamówie??. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo??liwia zrealizowanie zamówie??. Klient ponosi odpowiedzialno??? za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • 2. Dane osobowe s? chronione zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemo??liwiaj?cy dost?p do nich osób trzecich.
  • 3. Zgodne z ww. ustaw?, Klienci sklepu internetowego DobreMyjki.pl maj? prawo do wgl?du do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ???dania usuni?cia.

 

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone