+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Pomoc w zam??wieniu

DobreMyjki.pl > Pomoc w zam??wieniu

Kubicz duo


Pomoc w zamówieniu

 • W jaki sposób mog? z??o??y? zamówienie?

  • On-line
   Zamówienie na wybrane przez siebie produkty mo??ecie Pa??stwo z??o??y? poprzez dodanie go do koszyka i wype??nienie dost?pnego po wej??ciu na koszyk formularza. Po otrzymaniu zamówienia rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesy??amy e-mail zawieraj?cy powierdzenie o przyj?ciu do realizacji wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do wykonania p??atno??ci i dostawy. Tu prosimy o sprawdzenie poprawno??ci wpisanych danych i w razie b???du o jak najszybsze poinformowanie nas o tym. Po zaksi?gowaniu wp??aty towar pakujemy i wysy??amy. W przypadku braku dope??nienia wszystkich formalno??ci do 5 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.
   Strefa Klienta jest zaprojektowana tak, aby w prosty i intuicyjny sposób przeprowadzi? Pa??stwa przez proces sk??adania zamówienia. W formularzu zamówieniowym oprócz pola przeznaczonego do wpisania danych teleadresowych, znajduje si? równie?? pole UWAGI, za pomoc? którego mo??ecie nam Pa??stwo przekaza? niestandardowe informacje tj. sposób pakowania czy inny adres wysy??ki.

   Telefon / E-mail
   Zamówienie mo??ecie Pa??stwo z??o??y? równie?? telefonicznie dzwoni?c pod numer stacjonarny (18) 54-17-452 lub komórkowy 519-140-766, za pomoc? poczty elektronicznej na adres sklep@dobremyjki.pl wpisuj?c w temacie ZAMÓWIENIE.
 • W jaki sposób zostan? poinformowany o stanie realizacji z??o??onego zamówienia?

  • Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie o przyj?ciu zamówienia do realizacji. Dok??adny termin dostawy jest przekazywany w kolejnym powiadomieniu mailowym, b?d?? w przypadku braku adresu e-mail, telefonicznie przez pracownika sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane s? 7 dni w tygodniu, a ich realizacja trwa od poniedzia??ku do pi?tku w godzinach 8-17 (z wyj?tkiem dni wolnych od pracy) oraz w soboty w godzinach 9-14.
 • Jaka jest jako??? oferowanych urz?dze???

  • Wszystkie produkty sprzedawane przez nasz sklep s? produktami pe??nowarto??ciowymi, które pochodz? bezpo??rednio od producentów i posiadaj? ich pe??n? gwarancj?.
 • Jaka jest dost?pno??? oferowanych produktów?

  • Zdecydowana wi?kszo??? przedstawionych produktów jest dost?pna w ci?gu 24h. Jest to czas jaki potrzebujemy na przygotowanie i dostarczenie przesy??ki. W niektórych przypadkach czas realizacji mo??e wynie??? 48h lub nawet kilka dni roboczych. Informacje o dost?pno??ci produków s? podane w opisie produktów.

 

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone