+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

P??atno??ci i dow??d zakupu

DobreMyjki.pl > P??atno??ci i dow??d zakupu

Kubicz duo


P??atno??ci i dowód zakupu

 • Z jakich form p??atno??ci mo??na skorzysta? zamawiaj?c towar w sklepie internetowym?

  • Przelew bankowy (przedp??ata)
   W przypadku p??atno??ci przelewem, czas realizacji zamówienia wyd??u??a si? o 1 dzie?? roboczy i wynika z bankowych procedur ksi?gowania. W takim przypadku musimy zaczeka? na potwierdzenie realizacji transakcji. Przes??anie do nas zeskanowanego lub wygenerowanego automatycznie dowodu wp??aty znacznie przyspiesza czas realizacji zamówienia.

   Numer konta PKO BP 74 1020 3466 0000 9902 0040 7916

   Maszyny Kranzle
   Pawe?? Kubicz
   Ul. Gen. W??. Sikorskiego 14
   34-400 Nowy Targ

   Przy odbiorze (za pobraniem)
   P??atno??? nast?puje przy odbiorze przesy??ki a gotówk? przekazujecie Pa??stwo dostarczaj?cemu przesy??k?, kurierowi firmy spedycyjnej.

   Raty ??agiel (system ratalny przez internet)
   Po dodaniu produktów do koszyka, na stronie podczas wype??niania formularza wysy??ki pojawi si? wygodny kalkulator rat, który pozwoli na obliczenie kwoty kredytu, liczby rat i wysoko??ci miesi?cznej raty. Po z??o??eniu zamówienia, telefonicznie skontaktuje si? z Pa??stwem nasz konsultant i zapyta o dane osobowe potrzebne do sporz?dzenia wniosku kredytowego. Do zakupu na raty b?d? porzebne szczegó??y dotycz?ce ??ród??a Pa??stwa dochodów, w przypadku zatrudnienia, b?dziemy potrzebowali okresu zatrudnienia i wysoko??ci zarobków netto, w przypadku poboru ??wiadcze?? (emerytura, renta z ZUSu lub KRUSu), potrzebna b?dzie wysoko??? ??wiadczenia i w przypadku renty terminowej okres na jaki zosta??a przyznana, w przypadku dzia??alno??ci gospodarczej, b?dziecie Pa??stwo musieli poda? dat?, od kiedy jest prowadzona i wysoko??? dochodów netto.
 • Czy wystawiacie faktur? VAT za zakupiony towar?

  • Na wszystkie zakupione towary wystawiamy paragon lub faktur? VAT.
 • Co zrobi? je??li po z??o??eniu zamówienie stwierdz?, ??e poda??em b???dne dane do wysy??ki lub faktury?

  • Istnieje mo??liwo??? zmiany danych adresowych oraz danych do faktury Vat. Aby zmieni? dane nale??y skorzysta? ze Strefy Klienta, gdzie mo??na dokona? zmiany danych. Wa??ne, aby poinformowa? nas o tym przez kontakt telefoniczny z naszym sklepem.
 • Kiedy i jak otrzymam paragon lub faktur? VAT?

  • Dowód zakupu, czyli paragon lub faktura VAT, s? do???czane do przesy??ki. Na ??yczenie Klienta mo??emy wygenerowa? e-faktur?, która jest wysy??ana drog? elektroniczn?. Zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesy??ania faktur w formie elektronicznej, a tak??e przechowywania oraz udost?pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. 10.249.1661), faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporz?dzenia Ministra Finansów jw., faktury mog? by? przesy??ane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupuj?cy wyra??a zgod? podczas sk??adania formularza zamówienia.
 • Ceny produktów

  • Wszystkie ceny znajduj?ce si? w cenniku na stronie internetowej s? cenami aktualnymi!
.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone