+48 18 54 17 452
+48 519 140 766
Czynne: Poniedzia??ek - Pi?tek: 8:00-17:00
0 produkty, 0.00 PLN Strefa klienta

Cz?ste pytania

DobreMyjki.pl > Cz?ste pytania

Kubicz duo


Myjka ci??nieniowa - jak? kupi? i dlaczego?

Na pytania odpowiada Pawe?? Kubicz, w??a??ciciel DobreMyjki.pl, który od 15 lat zajmuje si? urzadzeniami ci??nieniowymi.

DLACZEGO KRANZLE?

FILOZOFIA W obecnej dobie korporacji, produktów, marketingu i downsizingu, niemieck? firm? Kranzle mo??na nazwa? „dinozaurem”. Takich firm ju?? nie ma! Dzi?? nadrz?dnym celem ka??dego producenta jest maksymalizacja zysków poprzez minimalizacj? kosztów produkcji. Tymczasem Kranzle niezmiennie od 1974 r. pod???a swoj? ??cie??k? o nazwie „trwa??o???”. Tak naprawd? technologia pozwalaj?ca na wyprodukowanie solidnej, mocnej i trwa??ej myjki ci??nieniowej by??a ju?? znana dziesi?ciolecia temu a wi?kszo??? „nowych rozwi?za?? technicznych” wprowadzanych przez konkurencj? to chwyt marketingowy pozwalaj?cy ukry? ni??sze koszty produkcji pod przykrywk? czego?? nowego, wi?c niby lepszego albo bardziej „eco”. Tylko co z t? ekologi? jak „eco-bubel” po 2-3 latach si? psuje i l?duje na wysypisku ??mieci, a „dinozaur Kranzle” chodzi przez dziesi?ciolecia. Kto wtedy jest bardziej „eco”?


MATERIA?Y W firmie Kranzle lubi? to ??e myjek wysokoci??nieniowych nie produkuj? ksi?gowi. Wszyscy wiemy ??e nie da si? tanio zrobi? dobrej myjki. Jak domontujemy maszyn? Kranzle, to wida? ??e tam nikt nie oszcz?dza?? na jako??ci materia??ów ani na rozwi?zaniach technicznych. To co ma by? metalowe, to jest metalowe. Tam gdzie najlepiej sprawdza si? stal nierdzewna, tam jest stal nierdzewna. Tam gdzie powinien by? mosi?dz – jest mosi?dz. Nie ma mowy o plastikowych czy nawet aluminiowych g??owicach pomp i dotyczy to wszystkich produkowanych myjek Kranzle.


PRODUKCJA Kranzle to bezkompromisowa jako???. Wszystkie urz?dzenia produkowane s? w jednej fabryce w Illertissen w Bawarii a Kranzle jest producentem prawie 90 % cz???ci do swoich maszyn. Kranzle nie produkuje jedynie takich podzespo??ów jak: kable elektryczne, przewody wysokiego ci??nienia, manometry, wy???czniki, styczniki, dysze paliwa itp.


SERWIS W Kranzle nie ma rewolucji. Nowe modele pojawiaj? si? bardzo rzadko, a je??li ju?? si? pojawiaj? to s? ewolucj? poprzedniego modelu. Ze wzgl?du na to ??e maszyny produkowane s? w oparciu o jeden schemat, ilo??? cz???ci które musz? utrzymywa? na magazynie do bie???cego serwisu jest minimalna. W Kranzle jeden zestaw uszczelnie?? pasuje do 30 ró??nych modeli myjek produkowanych na przestrzeni 20 lat. I jeszcze jedno: nie spotka??em aby jaki?? inny producent myjek dawa?? klientowi przy zakupie wraz z instrukcj? obs??ugi pe??n? dokumentacj? techniczn? zawieraj?c? wszystkie rysunki i schematy budowy ka??dego podzespo??u wraz numerami cz???ci do zamówienia.

Mam do mycia oko??o 500 mkw kostki brukowej przy domu, elewacje, taras, 2 samochody raz w tygodniu, quada z b??ota, ogrodzenie, czasem po??yczam myjk? rodzinie lub s?siadowi. Czyli mycia jest sporo, ale nadal w warunkach domowych. Czy warto jest kupowa? myjk? za 3-4 tys z??otych?

Mycie du??ych powierzchni kostki brukowej to jedna z najci???szych prac, która mo??e czeka? myjk? ci??nieniow? i wielu klientów w??a??nie na kostce brukowej dope??ni??o ??ywota sowich myjek. Najcz???ciej u??ytkownik rezerwuje sobie ca??y dzie?? na tak? prac?, aby w mo??liwie najkrótszym czasie pozby? si? ca??ego ba??aganu. Myjka pracuje wtedy bez ustanku nawet do 12 godzin. Dla profesjonalnych maszyn Kranzle z silnikami niskoobrotowymi to ??aden k??opot – zosta??y skonstruowane do takich prac. Dzi?ki du??emu ci??nieniu, wydatkowi wody powy??ej 600 l/h i lancy Dirtkiller usuwanie mchu, trawy, ??ladów po oponach, plam oleju i sp??ukiwanie zanieczyszcze?? staje si? szybkie, dok??adne i bezproblemowe. Gorzej jest w przypadku myjek klasy hobby. Po pierwsze: u??ytkownik irytuje si? gdy na porz?dne doczyszczenie 1 mkw kostki musi po??wi?ci? 5 minut, a przed nim jeszcze 300 mkw. Po drugie: jako??? materia??ów u??ytych do produkcji pompy oraz silnika pozostawia wiele do ??yczenia. S??ab? stron? myjek hobby jest ma??a ilo??? oleju przeznaczonego do smarowania oraz ch??odzenia przek??adni. Podczas wielogodzinnej pracy olej ten odbiera ciep??o z pracuj?cych elementów i przekazuje na obudow? przek??adni która ch??odzona jest wentylatorem. S? modele, które takiego ch??odzenia w ogóle nie posiadaj?. Ma??a ilo??? oleju sprawia ??e po pewnym czasie nie nad???a on ch??odzi? i smarowa? przek??adni co prowadzi do jej przegrzania oraz uszkodzenia. Najcz???ciej ulegaj? wtedy uszkodzeniu: ??o??ysko krzywki, sama krzywka, ??lizgi t??oków, t??oki i prowadnica t??oków. Naprawa jest bardzo kosztowna, a cz?sto nieop??acalna. Tak wi?c zdecydowanie warto wybra? drogi ale profesjonalny sprz?t do prac przydomowych, poniewa?? jest to inwestycja na wiele lat. 

Je??eli mam wyda? 3000 z?? na Kranzla, to wol? co 3 lata kupowa? now? myjk? za 750 z?? przez 12 lat. B?d? mia?? za ka??dym razem nowy sprz?t i gwarancj?. Przecie?? taki Kranzle i tak nie przetrzyma 4 ta??szych myjek.

Nie mog? si? zgodzi? z takim twierdzeniem. Po pierwsze: Klient który kupi?? Kranzla przez 12 lat pracuje na doskonale zaprojektowanym sprz?cie najwy??szej klasy ze ??wietnymi parametrami i nienagannym wzornictwie. Natomiast klient który kupi?? 4 myjki w markecie po 750 z??, przez 12 lat pracuje na kiepskim sprz?cie który za chwil? i tak b?dzie musia?? wyrzuci? do kosza. Po drugie: D??ugowieczno??? myjek Kranzle potrafi zadziwi?. W moim serwisie mia??em ju?? styczno??? z wieloma klientami którzy 15 lat temu kupili Kranzle. Przez ca??y ten czas u??ytkowali go w warunkach domowych bez ??adnych awarii, a?? w ko??cu straci?? ci??nienie i zacz??? przecieka?. Po rozebraniu najcz???ciej okazuje si? ??e wymiany wymagaj? jedynie uszczelnienia pompy za 250 z??, natomiast uzwojenie silnika, wirnik, krzywka i t??oki wygl?daj? jakby wczoraj opu??ci??y fabryk?. Po fachowo przeprowadzonej naprawie myjka z powodzeniem mo??e pracowa? przez nast?pne 15 lat. Po trzecie: kwestia gwarancji - myjki klasy hobby jak najbardziej obj?te s? gwarancj? producenta nawet 3-letni?. Ale istniej? odpowiednie zapisy które, mówi? ??e zu??ycie i wypracowanie elementów nie podlega gwarancji. W praktyce sprz?t, który du??o pracowa?? traktuje si? jako u??ytkowany nie zgodnie z przeznaczeniem, poniewa?? zosta?? zaprojektowany do prac okazjonalnych, a wtedy mo??na po??egna? si? z gwarancj?.

Jakie wyposa??enie dodatkowe mog? pod???czy? do Kranzle?

W standardzie otrzymujemy w??? wysokoci??nieniowy w oplocie stalowym, solidny pistolet wykonany z mosi?dzu w plastikowej obudowie, lance ze stali szlachetnej z dyszami Vario-Jet i Dirtkiller. Kranzle oferuje ca??e mnóstwo wyposa??enia dodatkowego. Dost?pne jest ono w aktualnym katalogu który mo??na ??ci?gn?? z naszej strony. Jednak najbardziej cenionymi przez klientów i zarazem najcz???ciej sprzedawanymi s?:
Profesjonalna lanca pianotwórcza: ??rodki chemiczne mo??na podawa? przez myjk?, lecz nie daje to najlepszych efektów. Lanca pianotwórcza ???czy ??rodek chemiczny z wod? i do takiego roztworu dodaje powietrze co sprawia ??e piana jest gruba, g?sta, nie sp??ywa od razu z czyszczonej powierzchni tylko pozostaje na niej. Dzi?ki temu kontakt ??rodka czyszcz?cego z brudem jest znacznie d??u??szy. Dodatkowo sam efekt dzia??ania chemii jest lepszy – tworzy si? tzw. aktywna piana. Kolejn? zalet? jest mniejsze zu??ycie ??rodka chemicznego i jego precyzyjne dozowanie, a tak??e mo??liwo??? podania wszystkich, nawet najbardziej ??r?cych, ??rodków chemicznych, bez ryzyka uszkodzenia pompy w myjce.
Zestaw do piaskowania: Specjalny zestaw pod???cza si? do pistoletu, zestaw zawiera w??? do zasysania ??cierniwa. Im wi?ksza wydajno??? maszyny tym lepszy efekt piaskowania i krótszy czas pracy mo??na uzyska?. Do piaskowania polecamy myjki z silnikami 3-fazowymi. ??wietnie sprawdzaj? si? modele np. Quadro 799 TST albo Quadro 1000 TST. W porównaniu do piaskowania powietrznego, hydro-piaskowanie ma pewne zalety: brak ogromnego kurzu jaki powstaje przy piaskowaniu powietrznym, o wiele ta??szy sprz?t w porównaniu do profesjonalnych kompresorów o du??ej wydajno??ci. Ma te?? pewn? wad?: po hydro-piaskowaniu metalowych elementów, w krótkim czasie, na wyczyszczonej powierzchni powstaje rdzawy nalot. Mo??na sobie z nim poradzi? nanosz?c specjalne ??rodki fosfatuj?ce, jednak to z kolei podnosi koszty.
W??? do przetykania i czyszczenia rur kanalizacyjnych, studzionek, rynien, etc. Pod???czany do pistoletu, specjalny w??? wysokoci??nieniowy, zako??czony dysz?. Istniej? ró??ne warianty wykonania dysz np. 3-strumieniowa, 4-strumieniowa, obrotowa. W??? zako??czony dysz? wprowadza si? do nie dro??nej rury (mo??na to zrobi? nawet w mieszkaniu w bloku), nast?pnie w???cza si? urz?dzenie, dzi?ki 3 strumieniom skierowanym do ty??u przewód sam dociera do zatoru i wyp??ukuje go. Z praktyki wiemy ??e w??? przechodzi nawet przez kolanka 90 stopni o ??rednicy 50 mm.

Pierwszy raz s??ysz? o firmie Comet, co to jest?

COMET - to w??oska firma zajmuj?ca si? trzema dzia??ami produkcji: pomp opryskuj?cych dla rolnictwa, pomp przemys??owych wykorzystywanych np. w samochodach komunalnych, oraz trzecia grupa najbardziej interesuj?cych nas produktów: kompletne myjki ci??nieniowe. W??oskich producentów myjek ci??nieniowych a dok??adniej sk??adaczy myjek z gotowych podzespo??ów jest wiele, jednak tylko COMET ma tak bogat? ofert?, pocz?wszy od male??kiej myjki dla domu a na 500-barowych maszynach ko??cz?c, ponadto COMET zdecydowan? wi?kszo??? pomp produkuje u siebie. Ogromne znaczenie ma tak??e fakt bezproblemowego dost?pu do cz???ci zamiennych na terenie polski oraz konkurencyjne ceny poszczególnych modeli myjek.

Je??li chodzi o sam sprz?t, to na ogromne uznanie zas??uguj? korbowodowe pompy z mosi???nymi g??owicami i ceraminczymi t??okami, w po???czeniu z niskoobrotowymi slinikami, myjki te s? bardzo ??ywotne i czystym sumieniem sprzedajemy je klientom do wielogodzinnej codziennej pracy. Uwag? zwraca nowa seria myjek gor?cowodnych KM posiadaj?ca niezale??ne silniki nadmuchu powietrza do kot??a, zwart? kompaktow? kontrukcj? i wiele przemy??lanych szczegó??ów, czy seria K steel Eco przeznaczona dla sektora spo??ywczego, gdzie rama i obudowa wykonana jest w ca??o??ci ze stali nierdzewnej.Myjki COMET na polskim rynku to ciekawa alternatywa dla znanych ju?? produktów innych firm, zarówno cenowa jak te?? jako??ciowa.

.Bester
.Comet
.Kranzle
.Kubicz
.MAER
.Magnum
.Master
.Nilfisk
.Pramac
.Profi
.TenziCopyright © 2012 by DobreMyjki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone